1-5-2-مستاجر 11

1-5-3-تکالیف مستاجر 11

2-6-مفهوم حقوقی اجاره 13

1-7-حقوق مستاجر 14

1-8-حقوق موجر 15

1-9-خسارت به مال مورد اجاره 16

1-10-انواع اجاره 16

فصل دوم 17

تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن 17

2-1-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر 18

2-1-تضمین تخلیه 31

2-3-بر هم زدن قرارداد اجاره 32

2-3-1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: 32

2-3-2- فسخ قرارداد از سوی موجر : 32

2-4-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. 34

2-5- دقت در تنظیم قرارداد اجاره 34

فصل سوم 36

اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. 36

3-1-فسخ اجاره 37

3-2- فسخ اجاره بوسیله موجر 38

3-3- فسخ اجاره بوسیله مستاجر 40

3-4- تخلیه و تحویل عین. 41

3-5- عسر وحرج مستاجر 43

3-6-  تزاحم دو عسروحرج. 44

3-7- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم 46

فصل چهارم نتیجه گیری و منابع 50

گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات. 51

نتیجه گیری. 52

منابع 53

چکیده