دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نقش وکیل در قانون جدید لایحه آیین ...

2-2-1- الزامی بودن وکیل: 17

2-2-2- اختیاری بودن تعیین وکیل: 19

2-3- دادگاه کیفری دو: 22

2-4- دادگاه های کیفری یک: 26

فصل سوم. 32

نقش وکیل درقانون جدید لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری.. 32

3-1- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا 34

3-2-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،. 35

3-3-= حضور وکیل در مراحل بعدی: 38

3-3-1- انتخاب الزامی: 38

3-3-2- انتخاب اختیاری: 39

3-4-تجدید نظر خواهی: 40

3-5-فرجام خواهی: 41

نتیجه گیری.. 46

پیشنهاد : 50

منابع. 52

 

 

 

چکیده

یکی از حقوق متهم در امر کیفری حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و محاکمه است. این حق در اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخته شده به موجب بند یکم ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی منتشر شده « هر کس که متهم به بزهکاری است ؛حق دارد بی گناه فرض شود تا آن گاه مطابق قانون، در یک دادرسی علنی، و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود و نیز به موجب بند ب از شق ب ماده 14-1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در تاریخ 17/2/1354 با تصویب مجلس به آن پیوسته است: